Porsche Cayman

Porsche Cayman ล้างสีเคลือบ Zaino
Zaino เป็น wax สังเคราะห์ 100% จากอเมริกา มีข้อดีคือสามารถอยู่ได้ยาวนานกว่า wax ขี้ผึ้ง 2 เท่า และให้สีเข้มขึ้นกว่าชัดเจน ฝุ่นเกาะน้อยลง

Posted on August 26, 2015 .