Mercedes-Benz C-Coupe

Mercedes-Benz C-Coupe ลง Package Zaino Chill ชักเงาสีรถต่อด้วยลง wax ซึ่งเป็นสังเคราะห์ 100%. ข้อดีกว่า wax ขี้ผึ้งคือสามารถอยู่ได้ยาวนานกว่าและให้สีเข้มขึ้นกว่าชัดเจน ฝุ่นเกาะน้อยลง

Posted on August 26, 2015 .